سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : مهندسی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۴۴ مورد.
احمد

احمد آریافر

دانشیار
مهندسی - معدن
احمد آریافر
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۱۳۳ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/aryafar/fa

گوگل اسکالر
سیدیوسف

سیدیوسف احمدی بروغنی

دانشیار
مهندسی - مکانیک
سیدیوسف احمدی بروغنی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/ahmadi/fa

گوگل اسکالر
وحید

وحید اربابی

استادیار
مهندسی - مکانیک
وحید اربابی
استادیار فوق دكتری
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۵۰ مهندسی - مکانیک

https://www.linkedin.com/in/vahid-arbabi-86a1b85b/

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
امیر

امیر اشرفی

استادیار
مهندسی - مکانیک
امیر اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/a-ashrafi/fa

گوگل اسکالر
محمد

محمد اکبری

استادیار
مهندسی - عمران
محمد اکبری
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۳۲۰۵۵۲-۵۶۸ مهندسی - عمران

http://moakbari.ir

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
بهزاد

بهزاد امیدی کاشانی

استادیار
مهندسی - مکانیک
بهزاد امیدی کاشانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/omidi/fa

گوگل اسکالر ارکید
علی

علی بهنام فرد

استادیار
مهندسی - معدن
علی بهنام فرد
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/behnamfard/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سپیده
سپیده جوانشیر
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۵۰-۳۴۶ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/javanshir/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
محمد

محمد جوانشیر گیو

استادیار
مهندسی - معدن
محمد جوانشیر گیو
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۱۳۳۳ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/javanshirgiv/fa

امین چمنی

استادیار
مهندسی - معدن
امین چمنی
استادیار -
- مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/chamani/fa

سعید

سعید حدیدی مود

استادیار
مهندسی - مکانیک
سعید حدیدی مود
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/hadidimoud/fa

علی

علی حسن آبادی

استادیار
مهندسی - مکانیک
علی حسن آبادی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/hasanabadi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
حسن

حسن حسن زاده

دانشیار
مهندسی - مکانیک
حسن حسن زاده
دانشیار دکترای تخصصی
Ex. Number ۳۹۷ , ۳۲۲۰۲۰۴۹-۵۱ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/hasanzadeh/fa

گوگل اسکالر
جواد

جواد خادم

دانشیار
مهندسی - مکانیک
جواد خادم
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/khadem/fa

گوگل اسکالر
محسن

محسن خطیبی نیا

دانشیار
مهندسی - عمران
محسن خطیبی نیا
دانشیار دکترای تخصصی
۵۲۳ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/khatibinia/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

محمد رضا دوستی

دانشیار
مهندسی - عمران
محمد رضا دوستی
دانشیار -
- مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/doosti/fa