سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : مهندسی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۴۷ مورد.
احمد

احمد آریافر

استاد
مهندسی - معدن
احمد آریافر
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۴۶۳ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/aryafar/fa

Google Scholar
سیدیوسف

سیدیوسف احمدی بروغنی

استاد
مهندسی - مکانیک
سیدیوسف احمدی بروغنی
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۴۳۳ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/ahmadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
وحید

وحید اربابی

استادیار
مهندسی - مکانیک
وحید اربابی
استادیار فوق دكتری
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۵۰ مهندسی - مکانیک

https://www.linkedin.com/in/vahid-arbabi-86a1b85b/

Google Scholar Scopus ORCID
امیر

امیر اشرفی

استادیار
مهندسی - مکانیک
امیر اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/a-ashrafi/fa

Google Scholar
ابوالفضل

ابوالفضل اکبرپور

استاد
مهندسی - عمران
ابوالفضل اکبرپور
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۳۲۰۵۵۲ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/394027/fa

Google Scholar Scopus Eprint
محمد

محمد اکبری

دانشیار
مهندسی - عمران
محمد اکبری
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۳۲۰۵۵۲-۵۶۸ مهندسی - عمران

http://moakbari.ir

Google Scholar Scopus ORCID
بهزاد

بهزاد امیدی کاشانی

استادیار
مهندسی - مکانیک
بهزاد امیدی کاشانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/omidi/fa

Google Scholar ORCID
علی

علی بهنام فرد

دانشیار
مهندسی - معدن
علی بهنام فرد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۱۰۲۶۴۷۳ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/behnamfard/fa

Google Scholar Scopus
شیما

شیما بیجاری

استادیار
مهندسی - عمران
شیما بیجاری
استادیار دکترای تخصصی
۳۱۰۲۶۴۲۷ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/shbijari/fa

Google Scholar ORCID Web of Science
سپیده

سپیده جوانشیر

دانشیار
مهندسی - معدن
سپیده جوانشیر
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۵۰-۳۴۶ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/javanshir/fa

Google Scholar Scopus Eprint
محمد

محمد جوانشیر گیو بازنشسته

استادیار
مهندسی - معدن
محمد جوانشیر گیو بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۱۳۳۳ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/javanshirgiv/fa

امین

امین چمنی

استادیار
مهندسی - معدن
امین چمنی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/chamani/fa

Google Scholar
محمود

محمود حاجیانی

دانشیار
مهندسی - عمران
محمود حاجیانی
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۱۰۲۶۵۱۶ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/hajiani/fa

Google Scholar Scopus ORCID علم سنجی
سعید

سعید حدیدی مود

استادیار
مهندسی - مکانیک
سعید حدیدی مود
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/hadidimoud/fa

علی

علی حسن آبادی

استادیار
مهندسی - مکانیک
علی حسن آبادی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/hasanabadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حسن

حسن حسن زاده

دانشیار
مهندسی - مکانیک
حسن حسن زاده
دانشیار دکترای تخصصی
Ex. Number ۳۹۷ , ۳۲۲۰۲۰۴۹-۵۱ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/hasanzadeh/fa

Google Scholar
جواد

جواد خادم

دانشیار
مهندسی - مکانیک
جواد خادم
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/khadem/fa

Google Scholar
محسن

محسن خطیبی نیا

دانشیار
مهندسی - عمران
محسن خطیبی نیا
دانشیار دکترای تخصصی
۵۲۳ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/khatibinia/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE علم سنجی