سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : ادبیات و علوم انسانی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۷۱ مورد.
عاطفه

عاطفه آجری آیسک

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
عاطفه آجری آیسک
استادیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

https://cv.birjand.ac.ir/ajori/fa

Google Scholar
محمدباقر

محمدباقر آخوندی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
محمدباقر آخوندی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۴۴ ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/akhondi/fa

Google Scholar ORCID
محمد

محمد اسکندری ثانی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
علیرضا

علیرضا اسلام

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
علیرضا اسلام
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/eslam/fa

مرتضی

مرتضی اسمعیل نژاد

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
مرتضی اسمعیل نژاد
دانشیار دکتری
۶۲۱ ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

http://climatology.blogfa.com/

Google Scholar Scopus Eprint ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
علی

علی اشرفی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
علی اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

https://cv.birjand.ac.ir/ashrafi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
سید مهدی

سید مهدی اصغری

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
سید مهدی اصغری
استادیار -
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

https://cv.birjand.ac.ir/smasghari/fa

محمد حسن

محمد حسن الهی زاده

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
محمد حسن الهی زاده
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۱۰۲۶۱۰۲ ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

https://cv.birjand.ac.ir/elahizadeh/fa

Google Scholar Eprint ORCID
حسن

حسن امامی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
حسن امامی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۰۱۶۱۰۱ ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/emami/fa

Google Scholar
احمد

احمد بخشی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
احمد بخشی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۷۳ ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی

https://cv.birjand.ac.ir/abakhshi/fa

Google Scholar Scopus Eprint
مسعود

مسعود بهرامیان

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
مسعود بهرامیان
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

https://cv.birjand.ac.ir/m-bahramian/fa

محمد

محمد بهنام فر

استاد
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
محمد بهنام فر
استاد دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

http://cv.birjand.ac.ir/behnamfar/fa

Google Scholar Scopus ORCID
سمیرا

سمیرا پور

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
سمیرا پور
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/spour/fa

Google Scholar ORCID Web of Science
علیرضا

علیرضا تشکریان جهرمی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
علیرضا تشکریان جهرمی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۱۰۲۶۱۴۱ ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/tashakorian/fa

Google Scholar
فاطمه

فاطمه چهکندی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
فاطمه چهکندی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/fchahkandi/fa

محمد

محمد حجی پور

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
محمد حجی پور
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۱۶۲ ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

https://cv.birjand.ac.ir/hajipour/fa

Google Scholar ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی

محمد حسینائی بازنشسته

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
محمد حسینائی بازنشسته
استادیار -
- ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/hosseinaei/fa

سیدحسن

سیدحسن حسینی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
سیدحسن حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

https://cv.birjand.ac.ir/hhossini/fa