نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۳۳۹ مورد.
مسلم

مسلم خسروی زارگز

کارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
مسلم خسروی زارگز
مربی کارشناسی ارشد
۳۲۲۰۲۰۴۹ ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی

http://cv.birjand.ac.ir/mkhosravi/fa

محمد مهدی

محمد مهدی خطیب

دکترای تخصصی
علوم - زمین شناسی
محمد مهدی خطیب
استاد دکترای تخصصی
۳۴۸ علوم - زمین شناسی

http://cv.birjand.ac.ir/khatib/fa

گوگل اسکالر
محسن

محسن خطیبی نیا

دکترای تخصصی
مهندسی - عمران
محسن خطیبی نیا
دانشیار دکترای تخصصی
۵۲۳ مهندسی - عمران

http://cv.birjand.ac.ir/khatibinia/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
مجتبی

مجتبی خلیفه

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
مجتبی خلیفه
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

http://cv.birjand.ac.ir/khalifeh/fa

سیدمحمدرضا

سیدمحمدرضا خلیل نژاد

دکترای تخصصی
هنر - صنایع دستی
سیدمحمدرضا خلیل نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۲۷۰۴۴ هنر - صنایع دستی

http://cv.birjand.ac.ir/mkhalilnezhad/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمد

محمد خنجری صادق

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - آمار
محمد خنجری صادق
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - آمار

http://cv.birjand.ac.ir/khanjani/fa

گوگل اسکالر
محسن

محسن خورشید زاده

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محسن خورشید زاده
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۷۰۴۲ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

http://cv.birjand.ac.ir/khorshidzadeh/fa

محمدرضا

محمدرضا خورشیدی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
محمدرضا خورشیدی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

http://cv.birjand.ac.ir/395099/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
جعفر

جعفر خوشبختی

دکترای تخصصی
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
جعفر خوشبختی
دانشیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

http://cv.birjand.ac.ir/khoshbakhti/fa

گوگل اسکالر
مهدی

مهدی خیاط

دکترای تخصصی
کشاورزی - باغبانی
مهدی خیاط
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - باغبانی

http://cv.birjand.ac.ir/khayyat/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
مهدی

مهدی دستورانی

دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
مهدی دستورانی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم و مهندسی آب

http://cv.birjand.ac.ir/dastourani/fa

گوگل اسکالر

مهدی دستورانی (غیر فعال)

اموزشکده کشاورزی سرایان - آبیاری
مهدی دستورانی (غیر فعال)
استادیار -
- اموزشکده کشاورزی سرایان - آبیاری

http://cv.birjand.ac.ir/391076/fa

سعید

سعید دقیقی

دکترای تخصصی
کشاورزی - باغبانی
سعید دقیقی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - باغبانی

http://cv.birjand.ac.ir/daghighi/fa

گوگل اسکالر

محمد رضا دوستی

مهندسی - عمران
محمد رضا دوستی
دانشیار -
- مهندسی - عمران

http://cv.birjand.ac.ir/doosti/fa

محمد مهدی

محمد مهدی دیانی

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
محمد مهدی دیانی
استادیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

http://cv.birjand.ac.ir/dayyani/fa

مسعود

مسعود دیدارخواه

دکتری
اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
مسعود دیدارخواه
استادیار دکتری
- اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت

http://cv.birjand.ac.ir/didarkhah/fa

گوگل اسکالر
محمدجواد

محمدجواد ذوقی

دکترای تخصصی
مهندسی - عمران
محمدجواد ذوقی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - عمران

http://cv.birjand.ac.ir/zoghi/fa

گوگل اسکالر