نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۳۲۷ مورد.

محمد خنجری صادق

علوم ریاضی و آمار - آمار
محمد خنجری صادق
دانشیار -
mkhanjari@birjand.ac.ir علوم ریاضی و آمار - آمار
-

http://cv.birjand.ac.ir/khanjani/fa

محسن خورشید زاده

علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محسن خورشید زاده
استادیار -
mkhorshid86@yahoo.com علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/khorshidzadeh/fa

محمدرضا

محمدرضا خورشیدی

دکترای تخصصی
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
محمدرضا خورشیدی
استادیار دکترای تخصصی
m_r_khorshidi@yahoo.com مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
-

http://cv.birjand.ac.ir/395099/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

جعفر خوشبختی

تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
جعفر خوشبختی
دانشیار -
jkhoshbakhti@birjand.ac.ir تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
-

http://cv.birjand.ac.ir/khoshbakhti/fa

مهدی خیاط

کشاورزی - باغبانی
مهدی خیاط
استادیار -
mhdkhayat@birjand.ac.ir کشاورزی - باغبانی
-

http://cv.birjand.ac.ir/khayyat/fa

مهدی دستورانی

کشاورزی - علوم و مهندسی آب
مهدی دستورانی
استادیار -
mdastourani@birjand.ac.ir کشاورزی - علوم و مهندسی آب
-

http://cv.birjand.ac.ir/dastourani/fa

مهدی دستورانی (غیر فعال)

اموزشکده کشاورزی سرایان - آبیاری
مهدی دستورانی (غیر فعال)
استادیار -
mehdi840561@gmail.com اموزشکده کشاورزی سرایان - آبیاری
-

http://cv.birjand.ac.ir/391076/fa

سعید دقیقی

کشاورزی - باغبانی
سعید دقیقی
استادیار -
sdaghighi@birjand.ac.ir کشاورزی - باغبانی
-

http://cv.birjand.ac.ir/daghighi/fa

محمد رضا دوستی

مهندسی - عمران
محمد رضا دوستی
دانشیار -
300543@birjand.ac.ir مهندسی - عمران
-

http://cv.birjand.ac.ir/doosti/fa

محمد مهدی

محمد مهدی دیانی

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
محمد مهدی دیانی
استادیار دکتری
mdayyani@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
-

http://cv.birjand.ac.ir/dayyani/fa

مسعود دیدارخواه

اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
مسعود دیدارخواه
استادیار -
masooddidarkhah@birjand.ac.ir اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/didarkhah/fa

سید علیرضا
سید علیرضا ذوالفقاری
استادیار فوق دكتری
zolfaghari.ub@gmail.com مهندسی - مکانیک
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۹

https://www.researchgate.net/profile/Alireza_Zolfaghari4

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت

محمدجواد ذوقی

مهندسی - عمران
محمدجواد ذوقی
استادیار -
mj.zoqi@gmail.com مهندسی - عمران
-

http://cv.birjand.ac.ir/zoghi/fa

سید ناصر رئیس السادات

علوم - زمین شناسی
سید ناصر رئیس السادات
استاد -
snraeisosadat@birjand.ac.ir علوم - زمین شناسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/raeisosadat/fa

حیدر رئیسی

علوم - شیمی
حیدر رئیسی
استاد -
hraeisi@birjand.ac.ir علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/raeisi/fa

میترا راستگو مقدم

علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
میترا راستگو مقدم
استادیار -
m.rastgoumoghadam@birjand.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
-

http://cv.birjand.ac.ir/rastgoomoghadam/fa

عمران

عمران راستی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
عمران راستی
استادیار دکترای تخصصی
orasti@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
-

http://cv.birjand.ac.ir/rasti/fa

مهدی

مهدی راغبی

مهندسی - مکانیک
مهدی راغبی
استادیار -
raghebi@birjand.ac.ir مهندسی - مکانیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/raghebi/fa