سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۳۷۶ مورد.
میترا

میترا راستگو مقدم

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
میترا راستگو مقدم
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۶۶ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/rastgoomoghadam/fa

Google Scholar
عمران

عمران راستی مرحوم

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
عمران راستی مرحوم
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

https://cv.birjand.ac.ir/rasti/fa

Google Scholar Scopus Eprint
مهدی

مهدی راغبی

استادیار
مهندسی - مکانیک
مهدی راغبی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۰۲۰۴۹-۵۲۱ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/raghebi/fa

Google Scholar Scopus Web of Science علم سنجی
محمدمهدی

محمدمهدی ربیعه

استادیار
کشاورزی - گیاهپزشکی
محمدمهدی ربیعه
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۸ کشاورزی - گیاهپزشکی

https://cv.birjand.ac.ir/rabie/fa

Google Scholar ORCID
امید

امید ربیعی مطلق

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
امید ربیعی مطلق
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۰۲۳۰۱-۲( داخلی ۶۵۸) علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/rabiei/fa

Google Scholar
محمد جواد

محمد جواد رحیم دل

دانشیار
مهندسی - معدن
محمد جواد رحیم دل
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۴۷۵ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/rahimdel/fa

Google Scholar Scopus ORCID
سید مهدی

سید مهدی رحیمی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
سید مهدی رحیمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۹۱۵۱۶۳۹۴۵۸ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/rahimi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
مسلم

مسلم رستم پور

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
مسلم رستم پور
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۶ منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

https://cv.birjand.ac.ir/rostampour/fa

Google Scholar
محمدعلی

محمدعلی رستمی نژاد

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محمدعلی رستمی نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۸۳۴ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

https://cv.birjand.ac.ir/rostaminezhad

Google Scholar Scopus Eprint Web of Science علم سنجی
مجید

مجید رضائی بازنشسته

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
مجید رضائی بازنشسته
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۱ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/mjrezaei/fa

Google Scholar
محمدرضا

محمدرضا رضائی

دانشیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمدرضا رضائی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۸ منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://cv.birjand.ac.ir/mrezaei/fa

Google Scholar
علی

علی رضائی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
علی رضائی
استادیار -
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

https://cv.birjand.ac.ir/arezaei/fa

عبدالرضا
عبدالرضا رضائی فرد
استاد دکترای تخصصی
۳۱۰۲۶۶۵۸ علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/rezaeifard/fa

Google Scholar Scopus ORCID
محمدرضا

محمدرضا رضائیان دلوئی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
محمدرضا رضائیان دلوئی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۲۱۸ ادبیات و علوم انسانی - زبان

http://cv.birjand.ac.ir/rezaeiandelouei/fa

Google Scholar ORCID
مهدی

مهدی رضایی

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
مهدی رضایی
استادیار دکتری
- علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/mehdirezaei/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science علم سنجی
سیدمحمد

سیدمحمد رضوی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
سیدمحمد رضوی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۴۴ ادبیات و علوم انسانی - حقوق

https://cv.birjand.ac.ir/smrazavi/fa

سید محمد

سید محمد رضوی

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
سید محمد رضوی
استاد دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۱۶۳ مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/mrazavi/fa

Google Scholar Scopus
خیرالنساء

خیرالنساء رمضان زاده

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
خیرالنساء رمضان زاده
استادیار -
- علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

https://cv.birjand.ac.ir/kh-ramazanzade/fa

Google Scholar ORCID