سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۳۵۹ مورد.
مسلم

مسلم رستم پور

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
مسلم رستم پور
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۶ منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

https://cv.birjand.ac.ir/rostampour/fa

Google Scholar
محمدعلی

محمدعلی رستمی نژاد

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محمدعلی رستمی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۱۱۰۰۱ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

http://rostaminezhad.ir/

Google Scholar Scopus Eprint
مجید

مجید رضائی

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
مجید رضائی
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۱ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/mjrezaei/fa

Google Scholar
محمدرضا

محمدرضا رضائی

دانشیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمدرضا رضائی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۸ منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://cv.birjand.ac.ir/mrezaei/fa

Google Scholar
علی

علی رضائی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
علی رضائی
استادیار -
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

https://cv.birjand.ac.ir/arezaei/fa

عبدالرضا
عبدالرضا رضائی فرد
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۱ علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/rezaeifard/fa

Google Scholar Scopus ORCID
محمدرضا

محمدرضا رضائیان دلوئی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
محمدرضا رضائیان دلوئی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

http://cv.birjand.ac.ir/rezaeiandelouei/fa

Google Scholar
سیدمحمد

سیدمحمد رضوی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
سیدمحمد رضوی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۴۴ ادبیات و علوم انسانی - حقوق

https://cv.birjand.ac.ir/smrazavi/fa

سید محمد

سید محمد رضوی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
سید محمد رضوی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۱۶۳ مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/mrazavi/fa

Google Scholar Scopus
مریم

مریم رمضانی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
مریم رمضانی
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۰۵۰-۴۱۷ مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/mramezani/fa

Google Scholar Scopus
یوسف

یوسف رمضانی

دانشیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
یوسف رمضانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/ramezani/fa

Google Scholar
سید حمیدرضا

سید حمیدرضا رمضانی

استادیار
اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
سید حمیدرضا رمضانی
استادیار دکترای تخصصی
- اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/hramazani/fa

Google Scholar Scopus Eprint
سعید

سعید رهنما

استادیار
مهندسی - مکانیک
سعید رهنما
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۹ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/rahnama/fa

Google Scholar Scopus

حمیدرضا رویایی

مربی
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
حمیدرضا رویایی
مربی -
- علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/royaei/fa

رضا

رضا زارع

مربی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
رضا زارع
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/zare/fa

علی

علی زارعی

استادیار
هنر - باستان شناسی
علی زارعی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۷۲۲۵ هنر - باستان شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/zarei/fa

Google Scholar
کتایون

کتایون زارعی طوسی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
کتایون زارعی طوسی
استادیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/zareitousi/fa

Google Scholar
محمود

محمود زراعت پیشه

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
محمود زراعت پیشه
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی

https://mzeraat.persianblog.ir/

Google Scholar